STATUT

HOKEJOWA REPREZENTACJA ARTYSTÓW POLSKICH

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich i jest zwane dalej „Reprezentacją”.

§2.

Siedzibą Reprezentacji jest miasto Tychy.
Terenem działania Reprezentacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów, zgodnie z zasadami prawa miejscowego.
§ 3.

Reprezentacja działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i niniejszym statutem oraz uchwałami władz Reprezentacji.

§ 4.

Reprezentacja jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 7 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 5.

Reprezentacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.

§ 6.

Reprezentacja używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7.

Reprezentacja nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Reprezentacja może zatrudniać pracowników według zasad określonych przez Zarząd Reprezentacji.
Reprezentacja prowadzi zarządzanie finansami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 8.

Celem Reprezentacji jest krzewienie kultury fizycznej, a w szczególności hokeja na lodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych na terenie działania Reprezentacji oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.
Reprezentacja realizuje swoje cele przez:
a) inspirowanie różnych środowisk na terenie działania Reprezentacji do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

b) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
c) aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania programu Reprezentacji,
d) realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe, samorządowe różnego szczebla,
e) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
f) tworzenie warunków organizacyjnych do szkolenia młodzieży utalentowanej sportowo,
g) pozyskiwanie, doskonalenie i szkolenie działaczy dla potrzeb sportu,
h) współpracę z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie,
i) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie kultury fizycznej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Reprezentacji, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Reprezentacji dzielą się na:
Zwyczajnych,
Honorowych,
Wspierających.

§ 10.

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Reprezentacji na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkami honorowymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Reprezentacji. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze lub sprawozdawcze - na wniosek Zarządu.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Reprezentacji, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
wybierać i być wybieranymi do władz Reprezentacji oraz posiadają głos stanowiący,
uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Reprezentacji,
zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Reprezentacji,
nosić odznakę z godłem Reprezentacji oraz posiadać legitymację członkowską.
Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12.

Członkowie Reprezentacji obowiązani są do:
Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Reprezentacji,
Przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Reprezentacji,
Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych,
Czynnego uczestnictwa w życiu sportowym i organizacyjnym Reprezentacji.

§ 13.

Członkostwo ustaje w przypadku:
wystąpienia członka z Reprezentacji,
śmierci członka,
rozwiązania Reprezentacji,
wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
Członek Reprezentacji może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Reprezentacji lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Reprezentacji.
Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ IV

Władze Reprezentacji

§ 14.

Władzami Reprezentacji są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 15.

Kadencja władz Reprezentacji trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 16.

Najważniejszą władzą Reprezentacji jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków sprawozdawczo-wyborczego należy:
uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Reprezentacji oraz w sprawach majątkowych,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie głównych kierunków i programów działania Reprezentacji,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Reprezentacji,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Reprezentacji.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków sprawozdawczego należy:
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania za pierwszy rok działalności Reprezentacji w danej kadencji,
korygowanie programu Reprezentacji,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Reprezentacji.

§ 17.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Reprezentacji,
Z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 18.

Uchwały podejmowane w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków – sprawozdawczo-wyborcze i sprawozdawcze – zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Reprezentacji w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 19.

Walne Zebranie Członków - sprawozdawczo-wyborcze i sprawozdawcze - zwołuje Zarząd Reprezentacji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
wniosku Komisji Rewizyjnej,
wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków - sprawozdawczo-wyborczego i sprawozdawczego - Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 20.

Zarząd jest organem władzy Reprezentacji działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21.

Zarząd składa się z 5 – 9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:
Reprezentowanie Reprezentacji na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu – dwóch członków Zarządu,
Realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
Kierowanie całokształtem działalności Reprezentacji,
Zarządzanie majątkiem i funduszami Reprezentacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
Uchwalanie planów działania i planów finansowych,
Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Reprezentacji.

§ 23.

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

§ 24.

W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Reprezentacji – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Reprezentacji.
Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscypliny uchwalony przez Zarząd.
W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 25.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy prowadzący Walne Zebranie Członków.
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
Zakres działania, organizację, tryb pracy Zarządu i jego organów określają Regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 26.

Zarząd działa na posiedzeniach oraz w ramach podziału pracy dokonanego stosownie do § 25 ust. 2.
Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu wymagana jest obecność ponad 50% liczby członków Zarządu.
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym:
zwykłą większością głosów, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu,
większością powyżej połowy głosów odpowiadających ogólnej liczbie członków Zarządu, jeżeli w posiedzeniu Zarządu nie uczestniczą wszyscy jego członkowie.
4. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 27.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, wybieranym przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Reprezentacji.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków - sprawozdawczo-wyborczemu i sprawozdawczemu - sprawozdania ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
Do ważności uchwał podejmowanych przez Komisję Rewizyjną mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 26 statutu.

§ 28.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Reprezentacji.

§ 29.

Majątek Reprezentacji powstaje z :

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

3) dochodów z własnej działalności statutowej,

4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu,

5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,

6) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,

7) dochodów z imprez, konkursów, licytacji,

8) sponsoringu, 

9) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty).

§ 30.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz członka zarządu, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Reprezentacji.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe.

§ 31.

Zmiana statutu może być uchwalona w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania i wymaga powiadomienia organu ewidencyjnego.

§ 32.

Rozwiązanie się Reprezentacji następuje w przypadku podjęcia uchwały w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Reprezentacji powinna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

Po zakończeniu likwidacji Reprezentacji, likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Reprezentacji z ewidencji.

PARTNERZY